04-2017 - Agregaty

 
Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi zasilanych biogazem oraz agregatu prądotwórczego zasilanego olejem napędowym w roku 2017
  
Ogłoszenie
 
SIWZ
 
1. Opis przedmiotu Zamówienia
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu 
3. Formularz oferty wraz z wykazem części
4. Wzór umowy
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Wykaz osób
7. Wykaz usług  
 
INformacje z otwarcia
 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty