07-2016 - Pojemniki Bio

Dostawa fabrycznie nowych pojemników dwukołowych do      bioodpadów w ilości 12 000 sztuk

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1.

2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 i art. 44 Pzp - załącznik nr 3.

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 Pzp - załącznik nr 4.

5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej - załącznik nr 5.

6. Wzór umowy - załącznik nr 6.

7. Wykaz dostaw - załącznik nr 7.

8. Identyfikacja wizualna Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 07 kwietnia 2016 roku

Tekst Jednolity SIWZ

Tekst jednolity Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Tekst jednolity Załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Tekst Jednolity Załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Unieważnienie postępowania