19-2015 - Zielone - instalacja

Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 – kompostowanie w ilości 2300 Mg.

ZZO/ZZ-341-19/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6. Wzór umowy –załączniki nr 6.1 i 6.2

6.1 Wzór umowy dla części I (zadania) Zamówienia;

6.2. Wzór umowy dla części II (zadania) Zamówienia;

7. Oświadczenie o kompostowni – załącznik nr 7

8. Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 8

9. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku „Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego”, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej – załącznik nr 9

10. Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku - załącznik nr 10

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia