Remont elewacji ver 2 ed 1

Remont elewacji istniejących budynków elektrociepłowni i trafostacji na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-21/2014

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

Wzór umowy – załącznik nr 7

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8

Opracowanie Wykonawcze  - załącznik nr 9

Plany i mapy wchodzące w skał opracowania wykonawczego

Przedmiar – załącznik nr 10

Przedmiar plik w wersji *.KST 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty