BIP mapa serwisu
szukaj

REKULTYWACJA KWATERY P3

REKULTYWACJA KWATERY SKŁADOWANIA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523) po zaprzestaniu przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, skarpy oraz powierzchnię korony porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest od właściwości odpadów.
Rekultywacja kwatery obejmuje:
- porządkowanie oraz niwelacja złoża odpadów wraz z uformowaniem wierzchowiny korpusu kwatery z odpowiednim spadkiem umożliwiającym swobodny spływ wody opadowej,
- odwodnienie powierzchniowe całej kwatery, wykonanie rowów i drenaży opaskowych,
- zabezpieczenie odpadów zdeponowanych na składowisku przed nadmierną penetracją wód opadowych w głąb korpusu kwatery oraz przed wydostaniem się w sposób niekontrolowany gazów pochodzących z procesów fermentacji – uszczelnienie warstwą mineralną gliny lub inną okrywą rekultywacyjną,
- wykonanie studni infiltracyjnych i drenaży rozsączających odciek wewnątrz złoża odpadów,
- ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych – wykonanie studni odgazowujących i włączenie ich do istniejącej elektrociepłowni lub spalanie w pochodni,
- obsianie trawą lub zakrzewienie powierzchni okrywy rekultywacyjnej składowiska odpadów po uprzednim rozłożeniu podglebia i warstwy ziemi urodzajnej lub kompostu.
Rekultywacja dzieli się na techniczną i biologiczną.
Rekultywacja techniczna:
Rekultywacja techniczna ma na celu ochronę takich elementów jak krajobraz, wody gruntowe, gleba i powietrze. Zrealizowana poprzez odgazowanie korpusu kwatery oraz takie ukształtowanie jej wierzchowiny, aby nawiązywała do budowy sąsiadującego terenu.
Konstrukcja warstwy rekultywacyjnej technicznej:
- warstwa ziemi, gruzu i innych odpadów,
- uszczelnienie mineralne z gliny lub innej okrywy rekultywacyjnej,
Rekultywacja biologiczna:
Polega na odtworzeniu i ukształtowaniu nowych biologicznych wartości użytkowych gleby. Rekultywacja biologiczna nawiązuje do istniejących warunków biologiczno - glebowych. Wykonane warstwy rekultywacyjne stwarzają dogodne warunki do rozwoju systemu korzeniowego roślinom.
W ramach rekultywacji biologicznej kwatery następuje:
- warstwa podglebia,
- warstwa urodzajna, humus lub kompost,
- obsianie trawą. 
Odprowadzenie wód powierzchniowych
Wody opadowe spływające ze rekultywowanej kwatery przejmowane są przez rowy i drenaże wykonane u stopy skarpy i doprowadzane do studni zbiorczych, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym lub pozwoleniem zintegrowanym.
Recyrkulacja odcieków do złoża odpadów
W ramach rekultywacji kwatery celowe jest wykonanie studni infiltracyjnych i drenażu rozsączającego, w celu wykorzystania wód odciekowych do celów technologicznych. Zrealizowany system zapewnia nawilżanie złoża odpadów, co wiąże się z intensyfikacją fermentacji odpadów i ze wzrostem wytwarzania biogazu.
Instalacja do odprowadzenia gazu składowiskowego.
W wyniku zachodzących procesów przetwarzania w warunkach beztlenowych frakcji biologicznej znajdującej się w złożonych odpadach, uzyskiwany jest gaz fermentacyjny – biogaz. Ujęcie powstałego biogazu odbywa się poprzez wykonaną docelową instalację pozyskania i przygotowania biogazu. W tym celu wykonuje się studnie odgazowujące, rurociągi zbiorcze oraz stacje zbiorcze, poprzez które biogaz doprowadzany jest do istniejącej na składowisku elektrociepłowni biogazowej, gdzie odzyskiwana jest z niego energia elektryczna i cieplna.