BIP mapa serwisu
szukaj

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Na GRATOWISKO, czyli do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości z terenu objętego działalnością Związku Międzygminnego GOAP w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą bezpłatnie dostarczyć następujące odpady:
Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
- papier;
- metal;
- tworzywa sztuczne;
- szkło;
- opakowania wielomateriałowe;
- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych;
- odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok ;
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
- inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe);
- odzież i tekstylia;
- odpady wytworzone podczas iniekcji domowych (zużyte igły, strzykawki).

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości niezamieszkane) w PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:
- papier i tektura (w tym opakowania);
- tworzywa sztuczne (w tym opakowania);
- metale (w tym opakowania);
- opakowania wielomateriałowe;
- opakowania ze szkła bezbarwnego;
- opakowania ze szkła kolorowego;
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120 l na nieruchomość.

Z terenu rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych w PSZOK przyjmowane  są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów:

- papier i tektura;
- tworzywa sztuczne;
- metale;
- opakowania wielomateriałowe;
- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z zastrzeżeniem, że limit roczny odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi 24 worki o pojemności 120 l na działkę;
- odpady problemowe z zastrzeżeniem, że limit roczny opon stanowiących odpady problemowe wynosi 4 opony na rok.

W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

- zmieszane odpady komunalne;
- odpady zawierające azbest;
- części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);
- opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;
- sprzęt budowlany;
- zmieszane odpady budowlane;
- urządzenia przemysłowe;
- odpady poprodukcyjne;
- odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);
- odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);
- butle gazowe;
- papa;
- okna plastikowe;
- gaśnice;
- wata szklana.

Zapraszamy na GRATOWISKA:
• w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284 (przy byłym stadionie Lecha). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30. tel. 61 833 22 12
• w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12 Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30. tel. 61 611 08 11
• w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 (teren składowiska odpadów). Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 20.00 oraz w soboty od 7.00 do 14.30. Tel 61 811 96 67
UWAGA!!!!
W Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 284 w Poznaniu i ul. Wrzesińskiej 12 wszelkie rozliczenia związane z przyjęciem odpadów od FIRM są realizowane w godzinach 8:00 – 15:00.
Odpady płatne dla mieszkańców spoza terenu ZM GOAP, dla których wystawiany jest paragon są przyjmowane tylko do godziny 15:30
Przedmioty w Punkcie  „DRUGIE ŻYCIE” są sprzedawane do godziny 15:30.
Cennik oraz Regulaminy ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przyjęcia odpadów znajdują się w poniższych linkach:

Cenniki i regulaminy