Zadania wykonane w 2004 r przy wsparciu finansowym z funduszy ochrony środowiska

ORGANIZACJA PUNKTÓW GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH. PRZYGOTOWANIE MIEJSC NA RÓŻNEGO RODZAJU ODPADY PROBLEMOWE.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku udzielił wsparcia finansowego, ze środków będących w dyspozycji Miasta Poznania,  na przeprowadzenie działań przygotowawczych w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz WOK-u nieruchomości przeznaczonej pod punkt gromadzenia odpadów problemowych. Ponadto WOK uzyskał decyzję o ustaleniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r.

W ramach wyposażenia PGOP zakupiono rębaki do gałęzi szt.2 oraz obiektu kontenerowego do magazynowania odpadów problemowych (m.in. baterie, akumulatory, odpady farb i lakierów, rozpuszczalniki itd.). 

Lista wiadomości