Wykonywanie dostawy wraz z instalacją kompletnej zwolnicy prawej do Spycharki Komatsu D85 EX 15-EO i naprawa spycharki

Wykonywanie dostawy wraz z instalacją kompletnej zwolnicy prawej do Spycharki Komatsu D85 EX 15-EO i naprawa  spycharki

 ZZO/ZZ-341-26/2014 

Ogłoszenie 

SIWZ 

Załaczniki do SIWZ: 

1.      Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.      Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4

5.      Oświadczenie dot. gwarancji  - załącznik nr 5

6.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.      Wzór umowy – załącznik nr 7

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia