Jesteś tutaj:   

Sortowanie

Przetarg nieograniczony na usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

ZZO/ZZ-341-23/2014

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

Podział zamówienia na części (zadania) zamówienia – Zał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wzór Miesięcznego raportu – Zał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wzór Kwartalnego raportu – Zał. nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia

Wzór Rocznego raportu – Zał. nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia

2.       Formularz cenowy - załącznik nr 2 

3.       Formularz ofertowy – załącznik nr 3 

4.       Wzór umowy – załącznik nr 4 

5.     Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6 

7.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 7a

8.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 7b

Pozostałe załączniki do umowy:

Wykaz Operatorów oraz informacja o sektorach, z których Operatorzy odbierają i transportują odpady - załącznik nr 4

Odpowiedź na pytanie z dnia 05 listopada 2014 r.

Opublikowana zmiana ogłsozenia

Odpowiedź na pytania z dnia 12 listopada 2014 r.

Nowa wersja załącznika nr 1.1 do SIWZ (załącznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - Podział zamówienia na części (zadania) zamówienia - załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 12 listopada 2014 r

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania z dnia 12 listopada 2014 r

Ujednolicony tekst SIWZ (w związku ze zmianami wprowadzonym dnia 18 listopada 2014 r.

Ujednolicony tekst Załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Ujednoliczny tekst Załącznika nr 4 do SIWZ - Wzoru Umowy (w związku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 6 listopada 2014 r i 18 listopada 2014 r.)

Opublikowana zmiana ogłoszenia związana ze zmianą SIWZ z dnia 18 listopada 2014 r.

 

Odpowiedzi na pytania zadne w dniu 19 listopada 2014 roku

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia