Remont garażu

Roboty naprawcze elementów konstrukcyjnych hali garażowej na ciężki sprzęt na składowisku odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-18/2014

SIWZ

Ogłoszenie BZP

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 2

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

 Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

Wzór umowy – załącznik nr 7

Specyfikacje techniczne wykonania robót budowlanych – załącznik nr 8

Opracowanie Techniczne budowlano-wykonawczo-konstrukcyjne - załącznik nr 9

Rysunki i Plany

Przedmiar – załącznik nr 10 

 

Unieważnienie postępowania