Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o.

ZZO/ZZ-341-22/2014

Ogłoszenie

SIWZ

1.       Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.       Formularz ofertowy - załącznik nr 2 

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 3 

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4 

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.       Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6

7.       Wykaz osób – załącznik nr 7

8.      Wzór umowy - załacznik nr 8

9.      Oświadczenie o oddziale prewencji – załącznik nr 9.

 

Sprostowanie z dnia 17.11.2014 r.

 

Unieważnienie postępowania