Kontrakt 2 Ładowarki i kontenery

Kontrakt nr 2: Dostawa pojazdów specjalistycznych do obsługi instalacji do odzysku odpadów biodegradowalych zlokalizowanej w Poznaniu

ZZO/ZZ-341-16/2014 

Ogłoszenie

SIWZ

 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP

 Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6a - Wzór umowy dla części I

Załącznik nr 6b - Wzór umowy dla części II

Załącznik nr 7 - Informacja dotycząca grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o gwarancji

 

 

Odpowiedzi na pytania zadane 21 lipca 2014 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 04 sierpnia 2014 i 07 sierpnia 2014

Ujednolicowy wzór załącznika nr 2 do SIWZ - Formular ofertowy

 Sprostowanie dotyczące oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ

SIWZ wersja ujednolicona w związku ze sprostowaniem z dnia 19 sierpnia 2014

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia