Kontrakt 1 - Biogazownia

Kontrakt nr 1

„Projektowanie i budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu”

 

ZZO/ZZ-341-15/2014

 

Ogłoszenie

Instrukcja dla Wykonawców 

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   

Opis przedmiotu zamówienia 

Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

Zał. Nr 1. - Wypis i wyrys z ewidencji gruntów (działka nr ewid. 245/54 ark. 37, Obr. Morasko) 

Wypis

Wyrys 

Zał. Nr 2. - Decyzja znak OS.V/7684-79/10 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.05.2010 wydana przez Prezydenta Miasta Poznania

Zał. Nr 3. - Decyzja nr 133/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.07.2010- Poznań wydana przez Prezydenta Miasta Poznania

Zał. Nr 4. - EKOGEO - Opinia geotechniczna określająca przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa w rejonie projektowanej instalacji odzysku odpadów biodegradowalnych. Wargowo 2013  

Zał. Nr 5. – Warunki przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.

Zał. Nr 6. – Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych (Załącznik nr 6 został spakowany do formatu *.zip, ponad to Zamawiający zamieszcza plik w formacie *.pdf)

Mapa w formacie *.zip Mapa w formacie *.pdf

Załączniki do umowy:

Wzór Harmonogramu

Warunki Ubezpieczenia

Wzór Karty Gwarancyjnej

 

 Odpowiedzi na pytania

Poniżej załączam ujednolicone wersje zmienionych dokumentów:

1. Opis Przedmiotu zamówienia

2. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

3. Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy - Warunki Ubezpieczenia

Ogłoszenie informujące o zmianie terminu składania ofert na 31 lipca 2014

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 25 lipca 2014 r.

 Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert na 04 sierpnia 2014

 

Sprostowanie zapisów w Projekcie umowy

Ujednolicony tekst Projektu umowy

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy