Dostawa kontenerów

Dostawa fabrycznie nowych kontenerów hakowych do transportu odpadów w ilości 19 sztuk

Sygnatura zamówienia

ZZO/ZZ-341-13/2014

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik nr 5 - informacja dot. grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 - Wzór umowy.

Wybór oferty najkorzystniejszej 

Ogloszenie o zawarciu umowy