29-2015 - Ciągniki

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów serwisowych ciągników rolniczych wraz z przyczepami należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie.

ZZO/ZZ-341-29/2015

Ogłoszenie

SIWZ 

Załączniki do SIWZ:

1.       Oświadczenie o dysponowaniu specjalistycznym sprzętem- załącznik nr 1

2.       Oświadczenie o dysponowaniu serwisem – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.       Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.       Wzór umowy – Załącznik nr 7

8.       Formularz ofertowy – załącznik nr 8

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia