28-2014 - niebezpieczne 2015

Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie lub poddawaniu odzyskowi do unieszkodliwiania odpadów problemowych, w tym niebezpiecznych z terenu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do których zalicza się Składowisko Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Gratowisko” w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r., nr 284, oraz z Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
„Gratowisko” w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12, w ilości do 150.000 kg w 2015 roku.

ZZO/ZZ-341-28/2014

SIWZ

Ogłoszenie BZP 

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Szczegółowy wykaz odpadów – załącznik nr 2
3. Wzór formularza oferty  - załącznik nr 3
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp załącznik  – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 5
6. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7. Wykaz osób wraz z oświadczeniem – załącznik nr 7
8. Wykaz środków transportu – załącznik nr 8
9. Wykaz wykonanych usług– załącznik nr 9

10. Wzór umowy - załącznik nr 10 

Odpowiedzi na pytania z dnia 15.12.2014 r.

Ujednolicona wersja Załacznika nr 3 do SIWZ - Wzór formularza oferty

Ujednolicona wersja Załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uzasadnienei odrzucenia oferty nr 1

 Ogłoszenie o zawarciu umowy