23-2015 - zagospodarowanie 19 12 12 - 2016

Usługę polegającą na gospodarowaniu odpadami o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) pochodzącymi z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

ZZO/ZZ-341-23/2015

Ogłoszenie

SIWZ 

 

 Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7. Wzór umowy –załącznik nr 7

8. Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 8

9. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do tytułu prawnego do instalacji  – załącznik nr 9

10. Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 10a

11. Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 10b

12. Wykaz miejsc odbioru odpadów o kodzie 19 12 12 – załącznik nr 11.

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia