22-2015 - Niebezpieczne 2016

Sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie/ poddanie odzyskowi lub przekazanie do unieszkodliwiania/odzysku odpadów problemowych, w tym niebezpiecznych z terenu Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, do których zalicza się Składowisko Odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Gratowisko” w Poznaniu przy ul. 28 czerwca 1956 r., nr 284, oraz z Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Gratowisko” w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12, w ilości do 150.000 kg w 2016 roku.

ZZO/ZZ-341-22/2015

 

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki do SIWZ:

1.     Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.     Szczegółowy wykaz odpadów – załącznik nr 2

3.     Wzór formularza oferty  - załącznik nr 3

4.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44Pzp załącznik – załącznik nr 4

5.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.     Wykaz osób wraz z oświadczeniem – załącznik nr 7

8.     Wykaz środków transportu – załącznik nr 8

9.     Wykaz wykonanych usług– załącznik nr 9

10. Wzór umowy – załącznik nr 10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania z dnia 17 listopada 2015 roku

Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy wykaz odpadów

Nowa wersja załącznika nr 3 do SIWZ - Wzór formularza oferty

 

Odpowiedzi na pytanie z dnia 3 grudnia 2015 roku

Zmiana SIWZ

Nowa wersja załącznika nr 3 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty

Ogłsozenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia