21-2015 - Dostawa paliwa

Dostawę wraz z transportem oleju napędowego w ilości do 660 000,00 litrów w latach 2016-2018

ZZO/ZZ-341-21/2015

Ogłoszenie

SIWZ

 Załączniki do SIWZ:

1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.       Wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 5

6.       Wzór umowy – załącznik nr 6

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Nowa wersja załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia