18-2015 - Zielone os. fizyczna

Usługę polegającą na zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3, a w tym kompostowanie oraz transport części ww. odpadów, w ilości 3450 Mg

ZZO/ZZ-341-18/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6. Wzór umowy –załączniki nr 6.1 – 6.2

6.1 Wzór umowy dla części I-II (zadania) Zamówienia;

6.2. Wzór umowy dla części III  (zadania) Zamówienia;

7. Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 7

8. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, na której nastąpi realizacja powierzonego zadania w zakresie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) - załącznik nr 8

9. Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku - załącznik nr 9

10. Oświadczenie, iż Wykonawca jest osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą – załącznik nr 10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia