17-2016 Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/ZZ-341-17/2016

 

Ogłoszenie

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Wykaz usług
7. Wykaz osób  

 

Informacje z otwarcia

Wybór

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia