17-2015 - Segregacja

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017.

ZZO/ZZ-341-17/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do ogłoszenia

1.       Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Podział zamówienia na części (zadania) zamówienia– Zał. 1.1. (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.4 Wzór Rocznego raportu – Zał. 1.4 (jest to załącznik nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2.       Formularz cenowy - załącznik nr 2

3.       Formularz ofertowy – załącznik nr 3

4.       Wzór umowy – załącznik nr 4

5.     Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 7a

8.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 7b

Pozostałe załączniki do umowy:

Wykaz Operatorów oraz informacja o sektorach, z których Operatorzy odbierają i transportują odpady - załącznik nr 4

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 23 września 2015

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zawarciu umowy