16-2016 Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

 

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/ZZ-341-16/2016

SIWZ

Ogłoszenie

 Załączniki do SIWZ:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu
3. Formularz oferty
4. Wzór umowy
5. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
6. Wykaz usług
7. Wykaz osób

 

Informacja z otwarcia

 Informacja o unieważnieniu postępowania