16-2015 - Dostawa i montaż kompaktora

Dostawa i montaż kompaktora śrubowego do styropianu i materiałów spienianych

ZZO/ZZ-341-16/2015

Ogłoszenie

SIWZ 

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp załącznik  – załącznik nr 2  

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4

5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6. Wzór umowy – załącznik nr 6

Odpowiedzi na pytania zadane w dniu 28.08.2015 roku.

Ogłszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia