15-2015 - Zielone luzem

Usługę polegającą na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 – kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 2000 Mg i nie większej niż  4.000 Mg.

ZZO/ZZ-341-15/2015

Ogłoszenie 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.  Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.     Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.       Wzór umowy –załącznik nr 6  – wzór umowy dla każdej części(zadania) zamówienia

7.       Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 7

8.       Oświadczenie o kompostowni – załącznik nr 8

9.       Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku „Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego”, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej – załącznik nr 9

10.    Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku R3 - załącznik nr 10

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert

 

Zmiana SIWZ z dnia 21 sierpnia 2015 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie SIWZ

Załącznik nr 1 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Nowa wersja załącznika nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Nowa wersja załącznika nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Załącznik nr 6.1 do SIWZ - Wzór umowy dla części I (zadania) Zamówienia

Załącznik nr 4 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Załącznik nr 6.2 do SIWZ - Wzór umowy dla części II (zadania) Zamówienia

Załącznik nr 5 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Załącznik nr 6.3 do SIWZ - Wzór umowy dla części III i IV (zadania) Zamówienia

Załącznik nr 6 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Nowa wersja załącznika nr 10 do SIWZ - Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku

Załącznik nr 7 do Informacji o zmienie ogłoszenia, tj. Załącznik nr 11 do SIWZ - Oświadczenie, iż Wykonawca jest osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą

 Ponadto, Ujednolicona wersja SIWZ

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia