14-2015 - zagospodarowanie 19 12 12

Usługę polegającą na gospodarowaniu odpadami o kodzie 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 ) pochodzącymi z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017, w ilości nie większej niż
60 000 Mg.

ZZO/ZZ-341-14/2015

Ogłoszenie 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.        Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2.        Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.     Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3

4.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4

5.     Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.     Wzór umowy –załącznik nr 7

8.     Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 8

9.     Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do tytułu prawnego do instalacji  – załącznik nr 9

10. Wzór oświadczenia, że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana przetworzeniu (odzyskowi i/lub unieszkodliwieniu) - załącznik nr 10

 

Sprostowanie zapisów SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego sprostowania SIWZ

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia