13-2018 plac magazynowy

"Budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą"

 

ZZO/ZZ-341-13/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 PFU

 Załącznik nr 5 Wykaz robót

Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.07.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.07.2018 r.

SIWZ z dnia 09.07.2018 r.

 

 

Informacje z otwarcia

 

  Zawiadomienie o wyborze oferty