13-2015 - dostawa betonowych bloczków

Dostawa bloków betonowych wraz ze zmontowaniem ściany oporowej i trzech boksów na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1.

ZZO/ZZ-341-13/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.              Opis przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1

2.              Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzpzałącznik  – załącznik nr 3

4.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.     Wykaz wykonanych dostaw– załącznik nr 5

6.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.              Wzór umowy – załącznik nr 7

8.              Rysunki nr 1-3 – załączniki nr 8-10

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 06 sierpnia 2015 roku

Ujednolicona treść załącznika nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw

Ujednolicona treść SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia