12-2015 - Dostawa i montaż kompaktora

Dostawa i montaż kompaktora śrubowego do styropianu i materiałów spienianych

 

ZZO/ZZ-341-12/2015

 

Ogłsozenie

SIWZ

 

Załączniki do ogłoszenia:

1.              Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp załącznik  – załącznik nr 2

3.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.     Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4

5.     Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5

6.              Wzór umowy – załącznik nr 6

 

 

Odpwiedzi na pytania z 22.07.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.07.2015

Ujednolicona wersja załącznika nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Ujednolicona wersja wersja załącznika nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 28.07.2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.07.2015

 

Unieważnienie postępowania