11-2016 - Oczyszczalnia

Zakup i dostawę chemikaliów i materiałów eksploatacyjnych do instalacji odwróconej osmozy do oczyszczania wód odciekowych na Składowisku Odpadów Miasta Poznania w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-11/2016

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:
  1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
  2. Formularz ofertowy  – załącznik nr 2
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp  – załącznik nr 3
  4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP  – załącznik nr 4
  5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik nr 5
  6. Wzór umowy  – załącznik nr 6
  7. Wykaz dostaw  – załącznik nr 7

Odpowiedzi na pytania z dnia 31 marca 2016 roku

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia