10-2015 - Serwis ładowarek 2 ed

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych  ładowarki należącej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie

ZZO/ZZ-341-10/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.      Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

2.      Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.      Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik  nr 6

7.      Wzór umowy  – załącznik nr 7

8.       Wykaz osób – załącznik nr 8

 Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłsozenie o udzieleniu zamówienia