09 -2018 plac magazynowy

 

"Budowa placu magazynowego z zadaszonymi boksami i infrastrukturą"

 

ZZO/ZZ-341-09/2018

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 PFU

 Załącznik nr 5 Wykaz robót

Załącznik nr 6 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 

 

 

  Odpowiedzi na pytania z dnia 24.05.2018 r.

Zmiany SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Tekst jednolity SIWZ z dnia 24.05.2018 r.

załącznik do Załącznika nr 4 - Dokumentacja hydrogeologiczna

 

Informacja z otwarcia

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania