09-2015 - Zielone

Usługę polegającą na transporcie i zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez proces odzysku R3 – kompostowanie w ilości nie mniejszej niż 1500 Mg i nie większej niż  6.000 Mg

ZZO/ZZ-341-09/2015

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załączniki do siwz:

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 4
5. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 5
6. Wzór umowy –załącznik nr 6 

7. Oświadczenie o posiadaniu środków transportu – załącznik nr 7
8. Oświadczenie o kompostowni – załącznik nr 8
9. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do instalacji wpisanej w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku „Regionalne Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi województwa wielkopolskiego”, posiadającej status instalacji regionalnej lub zastępczej – załącznik nr 9.
10. Wzór oświadczenia że partia odpadów dostarczona w poprzednim miesiącu została poddana procesowi odzysku R3 - załącznik nr 10

 

Unieważnienie postępowania