08-2015 - Remont elewacji

Remont elewacji istniejących budynków elektrociepłowni i trafostacji na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-08/2015 

 

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:  

1.       Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp –  załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.       Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

5.       Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

6.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

7.       Wzór umowy – załącznik nr 7

8.       Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8

9.       Opracowanie Wykonawcze  - załącznik nr 9

Tekst

Plany

10.  Przedmiar – załącznik nr 10

Przedmiar w formacie pdf

Przedmiar w formacie ath (plik ath znajduje się w pliku zip, po pobraniu pliku należy go rozpakować)

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.06.2015 roku

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.05.2015 roku

 

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W związku z uchylaniem się od podpisania umowy przez jednego z Wykonawców informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy