06-2017 - Ochrona

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

ZZO/ZZ-341-06/2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis Przedmiotu Zamówienia,

2.       Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu,

3.       Formularz oferty,

  4.       Wzór umowy,

5.       Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

6.       Wykaz usług,

7.       Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału.

 

 

Odpowiedzi na pytania

 

Informacje z otwarcia.

 

 Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.