06-2016 - Powtórzenie Serwis maszyn

Wykonywanie napraw bieżących i okresowych przeglądów technicznych maszyny należącej do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie w latach 2015-2017

ZZO/ZZ-341-06/2015

 Ogłoszenie 

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr.1

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.       Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 5

6.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.       Wzór umowy – załącznik nr 7

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania