05-2016- Agregaty

 

Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi zasilanych biogazem oraz agregatu prądotwórczego zasilanego olejem napędowym w roku 2016.


ZZO/ZZ-341-05/2016

Ogłoszenie 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy  – załącznik nr 1
2.  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art.  44 Pzp   – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP  – załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych usług
 – załącznik nr 4 a  – dla I części zadania zamówienia
 - załącznik nr 4 b   – dla II części zadania zamówienia
5. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy technicznej oraz oprogramowaniu umożliwiającym regulację pracy zespołów prądotwórczych realizowanych przez tzw. Panel 6000 i sterownik ComAp  – załącznik nr 5
6. Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem, iż osoby te posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji , w szczególności dla zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW  – załącznik nr 6
7. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 ekip serwisowych w pełni wyposażonych i samodzielnych, celem zapewnienie właściwego czasu reakcji, tj. przystąpienia do wykonywania usługi  – załącznik nr 7
8. oświadczenie o posiadaniu dostępnego całodobowo numeru pomocy technicznej/serwisowej, celem zgłaszania konieczności wykonania usługi jak i udzielania bieżącego wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne odbywać się będzie bez dodatkowego wynagrodzenia  załącznik nr 8
9. Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik nr 9
10. Oświadczenie o dysponowaniu własnym stanowiskiem przeznaczonym do prac remontowych silników spalinowych i prądnic, hamownię przeznaczona do kontroli pracy zespołów prądotwórczych zasilanych biogazem składowiskowym  – załącznik nr 10
11. Wzór umowy – zał. Nr 11 a  – dla I części zadania zamówienia
12. Wzór umowy – zał. Nr 11 b  – dla II części zadania zamówienia

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia