05-2015 - Budowa Kwatery S1

Budowa kwatery S1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1

ZZO/ZZ-341-05/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.      Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik  – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3

4.      Wzór wykazu wykonanych robót – załącznik nr 4

5.      Wzór wykazu osób – załącznik nr 5

6.      Wzór oświadczenia o średniorocznym zatrudnieniu – załącznik 5a

7.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8.      Wzór umowy – załącznik nr 7

9.      Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 8:

Wersja w postaci pliku pdf

Wersja w postaci pliku zip

10.  Dokumentacja projektowa  - załącznik nr 9

11.  Przedmiar – załącznik nr 10

 

Sprostowanie zapisów w SIWZ i Załączniku nr 7 do umowy

Nowa (ujednolicona) wersja SIWZ

Nowa (ujednolicona) wersja Załącznika nr 7 do SIWZ - Wzoru Umowy

 

 

Odpowiedzi na pytania

Nowa wersja (ujednolicona) SIWZ

Nowa wersja (ujednoliczona) Załacznika nr 1

Nowa wersja (ujednoliczona) Załącznika nr 4

Poprawiona wersja załącznika nr 10

Dokumenacja geologicznoo-inżynierska

Dokumentacja hydrogeologiczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Ogtłoszenie o zawarciu umowy