04-2015 - Serwin ładowarek

Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych wraz z czynnościami konserwacyjnymi ładowarek należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie

ZZO/ZZ-341-04/2015

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.      Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr.1

2.      Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4

5.      Wykaz wykonanych usług

a.       dla I  części  – zał. nr 5a)

b.       dla II części – zał. nr 5b)

6.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.      Wzór umowy  – załącznik nr 7

8.       Wykaz osób – załącznik nr 8

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty