02-2015 - Serwin maszyn 2015

Wykonywanie napraw bieżących, okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych maszyn należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., na Składowisku Odpadów m. Poznania w Suchym Lesie w latach 2015-2017

ZZO/ZZ-341-02/2015

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.       Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1

2.       Formularz ofertowy – załącznik nr 2 

3.       Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik nr 3

4.       Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 4  

5.       Wykaz wykonanych usług

a.       dla I  części  – załącznik nr 5a)

b.       dla II części – załącznik nr 5b)

c.        dla III części – załącznik nr 5c)

d.       dla IV części – załącznik nr 5d)

e.        dla V części – załącznik nr 5e)

f.        dla VI części – załącznik nr 5f)

g.       dla VII  części  – załącznik nr 5g)

6.       Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik  nr 6

7.       Wzór umowy:

a.       załącznik nr 7a (dla części (zadania) zamówienia I – VI)

b.      załącznik 7b (dla VII części (zadania) zamówienia)    

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty