01-2016 - Segregacja trzy sektory

Usługę segregacji (sortowania) strumienia zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z Regionu II Województwa Wielkopolskiego określonego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 – Sektor I (Poznań, Grunwald), Sektor II (Poznań, Jeżyce), Sektor IV (Poznań, Nowe Miasto, Południe).

ZZO/ZZ-341-01/2016

Ogłoszenie 

SIWZ

 

Załączniki do SIWZ:

1.      Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

1.1. Wzór Miesięcznego raportu – Zał. 1.1 (jest to załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.2 Wzór Kwartalnego raportu – Zał. 1.2 (jest to załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia)

1.3 Wzór raportu z wykonania umowy – Zał. 1.3 (jest to załącznik nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia)

2.      Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp – załącznik 3a

4.      Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik 3b

5.      Wzór umowy – załącznik nr 4

6.      Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 5

7.      Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 6

8.      Wzór oświadczenie Wykonawcy potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami - załącznik nr 7a

9.      Wzór Oświadczenie Instalacji, do której Wykonawca przekazał odpady, potwierdzające wykonanie procesu gospodarowania (odzysk i/lub unieszkodliwianie) odpadami – załącznik nr 7b

 Unieważnienie postępowania