01-2015 - Serwis agregatów

Wykonywanie napraw bieżących, remontów i okresowych przeglądów technicznych zespołów prądotwórczych napędzanych silnikami spalinowymi zasilanych biogazem składowiskowym oraz agregatu prądotwórczego zasilanego olejem napędowym

ZZO/ZZ-341-01/2015

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 i art. 44 Pzp załącznik  – załącznik nr 2
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 PZP – załącznik nr 3
4. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 4
5. Oświadczenie o posiadaniu posiadaniu wiedzy technicznej oraz oprogramowaniu umożliwiającym regulację pracy zespołów prądotwórczych realizowanych przez tzw. Panel 6000 i sterownik ComAp – załącznik nr 5
6. Wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem, iż osoby te posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji , w szczególności dla zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW – załącznik nr 6
7. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej 3 ekip serwisowych w pełni wyposażonych i samodzielnych, celem zapewnienie właściwego czasu reakcji, tj. przystąpienia do wykonywania usługi – załącznik nr 7
8. oświadczenie o posiadaniu dostępnego całodobowo numeru pomocy technicznej/serwisowej, celem zgłaszania konieczności wykonania usługi jak i udzielania bieżącego wsparcia technicznego. Wsparcie techniczne odbywać się będzie bez dodatkowego wynagrodzenia załącznik nr 8
9. Informacja dotycząca grupy kapitałowej– załącznik nr 9
10. Wzór umowy – załącznik nr 10
11. Oświadczenie o dysponowaniu własnym stanowiskiem przeznaczonym do prac remontowych silników spalinowych i prądnic, hamownię przeznaczona do kontroli pracy zespołów prądotwórczych zasilanych biogazem składowiskowym – załącznik nr 11

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia