Jesteś tutaj:   
  • »
  • Remont wiaty i pomostów wag samochodowych na składowisku odpadów komunalnych m.Poznania w Suchym Lesie k/Poznania ul.Meteorytowa 1

Remont wiaty i pomostów wag samochodowych na składowisku odpadów komunalnych m.Poznania w Suchym Lesie k/Poznania ul.Meteorytowa 1

1. Nazwa i adres Zamawiającego :
    Wysypisko Odpadów Komunalnych m.Poznania,
    al.Marcinkowskiego 11, 61-827 Poznań, tel.(061) 8530-813;   fax.(061) 8530-842.
2. Określenie przedmiotu zamówienia :
    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu wiaty i pomostów wag samochodowych na składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie k/Poznania przy ul.Meteorytowej 1. Zakres prac obejmuje :
- roboty rozbiórkowe,
- remont konstrukcji stalowej i elementów otoczenia,
- naprawa mocowania odbojnic zabezpieczających (mocowanych do płyty żelbetowej) z rur stalowych fi82,5mmm,
- remont pokrycia dachowego i attyki wiaty,
- wykonanie ściany przesyłowej z płyt poliwęglanowych,
- demontaż i montaż instalacji elektrycznej zewnętrznej wiaty,
- remont elementów budynku dyżurki kontrolnej,
- remont schodów do dyżurki kontrolnej.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego : do 20 listopda 2003r.
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
5.Informacja o warunkach wymaganych od wykonawców :
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni z poostępowania na podstawie art.19 ust.1 oraz art.22 ust.7 ustawy oraz spełniający następujące warunki : wykaz minimum pięciu prac ogólnobudowlanych z lat 1998 - 2002r. wykonanych z należytą starannością.
6.Postępowanie będzie prowadzone w trybie art.13 ust.1 ustawy w związku z art.15 ust.1 ustawy oraz z zastosowaniem preferencji krajowych.
7.Określenie sposobu uzyskania warunków realizacyjnych :
   Wysypisko Odpadów Komunalnych m.Poznania, al.Marcinkowskiego 11, pok.11
    w godz. 8:00 - 14:30.
8.Uprawnieni do kontaktów z oferentami są :
    a/ w sprawach technicznych : Iwona Ładecka - tel. (061) 8530-813 wew.15
        w godz. 8:00 - 14:30.
    b/ w sprawach formalnych : Małgorzata Piotrowska - tel. (061) 8530-813 wew.15
        w godz. 8:00 - 14:30.
9.Miejsce i termin składania ofert :
   - miejsce składania ofert : Wysypisko Odpadów Komunalnych m.Poznania
     al.Marcinkowskiego 11 - sekretariat pok.14
   - w terminie : 16.10.2003r. godz.10:00.
10. Miejsce i termin otwarcia otwarcia ofert :
   - miejsce otwarcia ofert : Wysypisko Odpadów Komunalnych m.Poznania
      al.Marcinkowskiego 11 -  pok.11
   - w terminie : 16.10.2003r. godz.10:15
11. Kryteria oceny ofert :
      cena      -  100%
      Do realizacji zamówienia zostanie wybrana ta oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny.
Ogłoszenie zamieszczone dnia 7 października 2003r.