• Wersja Polska
 • English Version
 • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Mobilny Punkt Selektywenego Zbierania Odpadów Komunalnych

 Do MPSZOK (GRATOWOZU) można oddać:

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• baterie i akumulatory,
• przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
• Farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony
 
2. Nie można oddawać:
 • Materiały zawierające azbest;
 • Odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej– wszelkie   odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach
  np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe);
 • Odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych);
 • Odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych
  w informacji o zbiórce;
 • Wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych)– zwłaszcza w dużych ilościach;
 • Odpady wielkogabarytowe;
 • Odpady budowlane;
 • Opony;
 • Odpady ulegające biodegradacji;
 • Odpady komunalne zmieszane;
 • Papier, szkło, tworzywa sztuczne.
 
3. Pamiętać należy o tym, że:
• Odpady wymagające opakowania muszą być umieszczone w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz aby posiadały oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
• Pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.
 
Harmonogram 2019
Regulamin MPSZOK


Wersja do druku