• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Sprawozdanie z zadań wykonanych w 2010 r.

Zakład Zagospodarowania Odpadów wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z ochroną środowiska przyrodniczego, ochroną zasobów naturalnych oraz potrzebom mieszkańców. Wielotorowa działalność prowadzona na terenie miasta Poznania ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, a w szczególności przekonywanie mieszkańców do prawidłowego postępowania z odpadami i umożliwienie im pozbycia się ich w odpowiedni sposób.
Działalność Zakładu Zagospodarowania Odpadów związana jest z zarządzaniem składowiskiem odpadów, bieżącą eksploatacją i końcową rekultywacją składowiska oraz produkcją i sprzedażą energii elektrycznej i energii cieplnej wytwarzanej z biogazu. Kompleksowa gospodarka odpadami polega m.in. na odzysku, selekcjonowaniu i sprzedaży odpadów, zbieraniu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne, zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przetwarzaniu odpadów ulegających biodegradacji. ZZO prowadzi punkty gromadzenia odpadów niebezpiecznych i obojętnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Podejmowane są również przedsięwzięcia sprzyjające utrzymaniu porządku i czystości na terenie miasta poprzez interwencyjne usuwanie skutków wypadków drogowych oraz usuwanie zanieczyszczeń i padłych zwierząt z miejsc publicznych. Duży nacisk ZZO kładzie na edukację ekologiczną, aby uświadomić i uwrażliwić społeczeństwo na zagrożenia wynikające z nieefektywnego i nieumiejętnego gospodarowania odpadami.
Podsumowując działania ZZO w załączniku dostępne jest sprawozdanie z zadań wykonanych w 2010 roku.

Sprawozdanie z zadań wykonanych w 2010 r.


Wersja do druku