• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Sprawozdanie z zadań wykonanych w 2009 r.

Sprawozdanie z zadań wykonanych w 2009r.

ZZO m. Poznania realizując zadania Urzędu Miasta Poznania

Sprawozdanie z zadań wykonanych w 2009 rok

 
Składowisko w 2009 roku  przyjęło 76,350 Mg odpadów, z których unieszkodliwiono poprzez składowanie 63,834 Mg. Pozostałe 12,516 Mg   poddano odzyskowi  poprzez wykorzystanie ich do celów technologicznych.
 
ZZO realizując zadania Urzędu Miasta Poznania, prowadzi działania zmierzające do  zmniejszania strumienia odpadów zmieszanych trafiających na kwatery składowania odpadów poprzez:

1. Zbiórkę odpadów opakowaniowych

System  selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych prowadzonej wśród  mieszkańców miasta Poznania pozwolił na zebranie i przekazanie do recyklingu odpadów w postaci:
makulatury – 223,34 Mg
szkła białego i kolorowego – 244,60 Mg
opakowań z tworzyw sztucznych- 127,20 Mg

2. Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

Ze strumienia odpadów trafiających na składowisko wydziela się odpady wielkogabarytowe, np: stare meble, rozbiórkowa stolarka budowlana, itp., które rozdrabnia się, zdecydowanie zmniejszając ich objętość, a tym samym zwiększając chłonność składowiska.
W 2009r. na składowisko odpadów m. Poznania w Suchym Lesie trafiło 1982,76 Mg odpadów wielkogabarytowych.

 

3. Zbiórkę zużytych baterii małogabarytowych

W ramach  prowadzonego systemu zbiórki baterii na terenie placówek oświatowych, w obiektach użyteczności publicznej oraz punktach handlowych a także w prowadzonych PGOP i MPGOP w ubiegłym roku zebraliśmy i przekazaliśmy do odzysku 15,141 Mg zużytych baterii.


4. Zbiórkę odpadów niebezpiecznych i problemowych

System zbiórki odpadów niebezpiecznych oparty jest na stałych (Gratowisko) oraz czasowych (Gratowóz) punktach gromadzenia odpadów problemowych. Gratowiska funkcjonują obecnie dwa. Jedno zlokalizowane jest na Dębcu przy ul. 28 Czerwca 1956r., drugie zaś na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1. Gratowóz z kolei to cztery samochody kursujące po poznańskich ulicach ściśle z harmonogramem dostępnym m.in. na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz ZZO.

W zeszłym roku udało się zebrać i przekazać do bezpiecznego unieszkodliwienia lub odzysku m.in.  554,165 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 45,428Mg innych odpadów niebezpiecznych.

 

5. Zbiórkę przeterminowanych leków

Redukcję ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych uzyskaliśmy również dzięki  prowadzonemu systemowi zbiórki przeterminowanych leków. Większość poznańskich aptek wyposażonych jest w specjalne pojemniki, do których mieszkańcy przynoszą przeterminowane leki. Poza tym mieszkaniec może dostarczyć przeterminowane leki do PGOP i MPGOP. W 2009r. zebrano i oddano do unieszkodliwienia 11,106 Mg przeterminowanych lekarstw.

 
EKSPLOATACJA OBIEKTÓW
ZESPOŁU OCZYSZCZANIA WÓD ODCIEKOWYCH


Na terenie składowiska znajduje się oczyszczalnia wód odciekowych, która pracuje na zasadzie odwróconej osmozy (oczyszczanie wód odciekowych jest procesem czysto fizycznym, oddzielone składniki nie ulegają żadnym przemianom termicznym, chemicznym bądź biologicznym).
Wody odciekowe oczyszczone spełniają wszystkie wymagania nałożone przez Wojewodę Wielkopolskiego w pozwoleniu zintegrowanym i wprowadzane są bez jakiejkolwiek szkody do środowiska naturalnego, tzn. do stawu znajdującego się na terenie składowiska.

 
EKSPLOATACJA OBIEKTÓWINSTALACJI ODGAZOWYWANIA SKŁADOWISKA
I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Odgazowanie składowiska jest wymogiem ekologicznym, polegającym na unieszkodliwianiu niebezpiecznego gazu składowiskowego (metanu), przynoszącym jednocześnie korzyści materialne. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne składowiska, a nadwyżka jej sprzedawana jest Zakładowi Energetycznemu.

W 2009r. wyprodukowano 7.299,35 MWh energii elektrycznej, unieszkodliwiając 4,7 mln m3 biogazu.
 W procesie produkcji energii elektrycznej powstaje jednocześnie energia cieplna, która wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń zaplecza techniczno- socjalnego składowiska oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Ilość energii elektrycznej sprzedanej do sieci energetycznej wyniosła 6803,87 MWh
Świadectwa pochodzenia sprzedawane są za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. 

 
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEŚCIE.


 W ramach realizacji zadań Urzędu Miasta Poznania Zakład prowadzi prace związane z interwencyjnym utrzymaniem czystości na terenie miasta, poprzez  Pogotowie Czystości, które przyjęło do realizacji 3604 zgłoszeń od Straży Miejskiej i od Wydziału Ruchu Drogowego Policji. Wykonano 1753 prac porządkowych na terenie miasta Poznania, uprzątnięto skutki 514 kolizji drogowych oraz zebrano 1383 szt. martwych zwierząt i ptaków.
Z pozostałych zgłoszeń uporządkowano tereny o pow. 121,9 tys m2,  z których zebrano 79,10 Mg odpadów.

 

Ponadto w ramach resocjalizacji pensjonariuszy więziennictwa ZZO organizuje prace porządkowe na terenie miasta Poznania i na terenie składowiska. Pensjonariusze wysprzątali teren m. Poznania o łącznej powierzchni 2.109.000 m2 z którego wywieziono 123,700 Mg odpadów


MONITORING LOKALNY ŚRODOWISKA W REJONIE SKŁADOWISKA


Zakład prowadzi system kontrolno-pomiarowy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska i posiadanymi pozwoleniami.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonujemy badania monitoringowe wód podziemnych i powierzchniowych, wielkość opadu atmosferycznego, pomiar skład gazu składowiskowego, badanie składu powietrza, pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, badanie składu odprowadzanych z oczyszczalni wód odciekowych oczyszczonych, pomiar emisji hałasu, badanie ścieków opadowych, kontrola osiadania powierzchni.
Prowadzony monitoring środowiska naturalnego potwierdza, że sposób eksploatacji składowiska nie stwarza  zagrożenia dla otaczającego środowiska naturalnego.

 
                        NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W KONKURSACH I IMPREZACH TARGOWYCH


 W 2009 Zakład Zagospodarowania Odpadów uzyskał następujące nagrody i wyróżnienia:

 Tytuł "Lidera Polskiej Ekologii 2009" w Konkursie Ministra Środowiska w kategorii Przedsiębiorstwo Świadczące Usługi Komunalne

-  Laureat Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w kategorii Mecenas Polskiej Ekologii

- Wyróżnienie w X Jubileuszowej Edycji Konkursu Przeglądu Komunalnego o Puchar Recyklingu w kategorii edukacja ekologiczna  

- Wyróżnienie w konkursie "EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii 2009" w kategorii Gospodarka Odpadami Rekultywacja Terenów Zdegradowanych


Wersja do druku