• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Wyniki ankiety

            Od 2005 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów prowadzi działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów problemowych kierowanych na składowisko. W celu zdobycia informacji o efektywności organizowanych przez Zakład akcji, stworzono ankietę. Badania przeprowadzono w 13 Filiach Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz w Urzędzie Miasta Poznania na Pl. Kolegiackim 17, rozpoczęły się 11 października 2008 i trwały do końca roku. Ankieta składała się z 5 pytań, zawierała pytania jednokrotnego wyboru i była anonimowa. Mieszkańcy udzielali odpowiedzi poprzez zakreślenie krzyżykiem kwadratów przy wybranej odpowiedzi. Pierwsza część dotyczyła informacji o danych ankietowanych.      

 

Wykres 1 Analiza płci ankietowanych

 

           

 

 

Wykres 2 Analiza wieku ankietowanych

 

 

            Wśród ankietowanych przeważały kobiety (57%). Największa grupa osób mieściła się w przedziale wiekowym powyżej 50 lat (36%).

            W ankiecie zawarto pytanie dotyczące dzielnicy Poznania w której zamieszkują ankietowani. Odpowiedzi wśród przebadanych osób rozkładały się następująco: Jeżyce 46 %, Stare Miasto 32%, Nowe Miasto 11%, Wilda 7%, Grunwald 4%.

            Z ankiety wynika, że 78% ankietowanych słyszało o możliwości przekazania odpadów niebezpiecznych do Mobilnego Punktu tzw. GRATOWOZU. Jedynie 14 % ankietowanych skorzystało dotychczas z akcji zbiórki odpadów problemowych przez GRATOWÓZ. Kolejne z pytań dotyczyło stacjonarnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych tzw. GRATOWISKA, ok. 30% z osób biorących udział w badaniu, wie gdzie zlokalizowany jest Punkt i skorzystało z jego usług, a 20% ankietowanych, zadeklarowało, że nie wie gdzie mieści się GRATOWISKO, ale gdyby wiedziało, skorzystałoby z możliwości przekazania tam odpadu. Wszyscy ankietowani wiedzą, że przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego można oddać do sklepu stary sprzęt tego samego rodzaju, 18% ankietowanych skorzystało już z takiej możliwości, 14% znalazło się w sytuacji gdy sklep nie chciał przyjąć sprzętu, a 68% nie skorzystało jeszcze z takiej możliwości. 78% ankietowanych spotkało się z poniżej przedstawionym oznaczeniem, symbolem wskazującym na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


Aż 25% ankietowanych nie wie co oznacza ten symbol, a 21% osób biorących udział w badaniu nie spotkało się z ww. oznaczeniem.

            Z ankiety wynika, że wielu Poznaniaków orientuje się, że Zakład Zagospodarowania Odpadów prowadzi akcje mające na celu ograniczenie odpadów problemowych i niebezpiecznych trafiających na składowisko. Mieszkańcy chętniej korzystają z usług GRATOWOZU, który kursuje po ulicach Poznania od 4 lat. Jednak coraz częściej przekazują odpady z gospodarstw domowych do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych, tzw. GRATOWISKA, chociaż funkcjonuje od niedawna. Poznaniacy wiedzą także jak postępować z odpadami niebezpiecznymi, a w szczególności ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym.


Wersja do druku