• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Sprawozdanie z zadań wykonanych w 2008r.

 Sprawozdanie z zadań wykonanych w 2008 rok
 
Składowisko w 2008 roku  przyjęło 104.687,36 Mg odpadów, z których unieszkodliwiono poprzez składowanie 75.982,52 Mg. Odzyskowi poddano 28.699,84 Mg  wykorzystując do celów technologicznych.
 
ZZO m. Poznania realizując zadania Urzędu Miasta Poznania, wdraża nowe sposoby postępowania z odpadami, powodującymi zmniejszanie strumienia odpadów trafiających na kwatery składowania odpadów.
ZZO w 2008r. kontynuowało selektywna zbiórkę surowców wtórnych na terenie m. Poznania

1. System segregacji surowców wtórnych przez mieszkańców Poznania pozwolił na zebranie i przekazanie do recyklingu:
makulatury – 809.417 kg
szkła białego i kolorowego – 800.700 kg
opakowań z tworzyw sztucznych- 605.870 kg
które po doczyszczeniu i zbelowaniu, przygotowane są do transportu i sprzedaży, celem powtórnego wykorzystania,

2. Ze strumienia odpadów trafiających na składowisko wydziela się odpady wielkogabarytowe, np: stare meble, rozbiórkowa stolarka budowlana, itp., które rozdrabnia się, zdecydowanie zmniejszając ich objętość, a tym samym zwiększając chłonność składowiska.
W 2008r. na składowisko odpadów m. Poznania w Suchym Lesie trafiło 2.359,72 Mg odpadów wielkogabarytowych pozostałą część po rozdrobnieniu przekazano poza składowisko do unieszkodliwienia i wykorzystania. Pozostała rozdrobniona ilość została zdeponowana na eksploatowanej kwaterze składowiska w Suchym Lesie

3. W ramach "Programu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych" prowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych system zbiórki puszek aluminiowych oraz zużytych baterii. ZZO Kontynuował współpracę z Fundacją RECAL oraz Organizacją Odzysku REBA S.A zajmującą się odzyskiem zużytych baterii. Efektem wprowadzonego programu jest zebranie 202 kg puszek aluminiowych oraz oddane do odzysku i unieszkodliwienia 18.000 kg zużytych baterii.

4. Uruchomienie Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych pozwoliło zredukować ilość odpadów niebezpiecznych trafiających na składowisko o 50.000 kg.

5. Redukcję ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych uzyskaliśmy również dzięki wprowadzonemu systemowi zbiórki przeterminowanych leków. Wszystkie poznańskie apteki wyposażone są w specjalne pojemniki, do których mieszkańcy przynoszą przeterminowane leki. W 2008r. zebrano i dodano do unieszkodliwienia 10.000 kg przeterminowanych leków.

6. W ramach resocjalizacji pensjonariuszy więziennictwa Zakład organizuje prace porządkowe na terenie miasta Poznania i doczyszczania surowców wtórnych na terenie składowiska. Pensjonariusze wysprzątali teren m. Poznania o łącznej powierzchni 1.243.340 m2 z którego wywieziono 218.600 kg odpadów

 7. Od 21 lutego 2008r. otwarto I Miejski Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych- GRATOWISKO znajdujące się przy ul. 28 czerwca 1956r. nr 284. Punkt Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-17.00 oraz w soboty od 8.00-16.00. Efektem działalności GRATOWISKA jest selektywne zebranie i przekazanie do unieszkodliwienia 415.000 kg odpadów problemowych.
 
Zakład zarządzając składowiskiem i wszystkimi znajdującymi się na nim obiektami i instalacjami systematycznie wnosi opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz odpady umieszczone na składowisku),wniesiona opłata wyniosła 4.898.632 zł.
 
EKSPLOATACJA OBIEKTÓW
ZESPOŁU OCZYSZCZANIA WÓD ODCIEKOWYCH

Na terenie składowiska znajduje się oczyszczalnia wód odciekowych, która pracuje na zasadzie odwróconej osmozy (oczyszczanie wód odciekowych jest procesem czysto fizycznym, oddzielone składniki nie ulegają żadnym przemianom termicznym, chemicznym bądź biologicznym).
Wody odciekowe oczyszczone spełniają wszystkie wymagania nałożone przez Wojewodę Wielkopolski w pozwoleniu wodno-prawnym i wprowadzane są bez jakiejkolwiek szkody do środowiska naturalnego, tzn. do stawu znajdującego się na terenie składowiska.
 
EKSPLOATACJA OBIEKTÓWINSTALACJI ODGAZOWYWANIA SKŁADOWISKA
I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 
Odgazowanie składowiska jest wymogiem ekologicznym, polegającym na unieszkodliwianiu niebezpiecznego gazu składowiskowego (metanu), przynoszącym jednocześnie korzyści materialne. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne składowiska, a nadwyżka jej sprzedawana jest Zakładowi Energetycznemu.
Wyprodukowano 7.166.272,60 kWh energii elektrycznej,
unieszkodliwiając 4.658.077,19 m3 biogazu.
 W procesie produkcji energii elektrycznej powstaje jednocześnie energia cieplna z elektrociepłowni biogazowej, która wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń zaplecza techniczno- socjalnego składowiska oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Wykorzystanie 465,1 GJ energii cieplnej na składowisku pozwoliło na zwiększenie ilości energii elektrycznej sprzedanej do sieci elektroenergetycznej.
Świadectwa pochodzenia sprzedawane są za pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii ponadto z zespołów prądotwórczych odzyskiwana jest energia cieplna.
W roku 2008 zakupiono i uruchomiono dwa nowe zespoły prądotwórcze o mocy elektrycznej 260kW każdy. Nowe agregaty zastąpiły pracujące od 1996r. wyeksploatowane PZL Wola
 
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEŚCIE.

 W ramach realizacji zadań Urzędu Miasta Poznania Zakład prowadzi prace związane z interwencyjnym utrzymaniem czystości na terenie miasta, poprzez:
 1. Pogotowie Czystości, które przyjęło do realizacji 4104 zgłoszeń, od Straży Miejskiej i od Wydziału Ruchu Drogowego Policji, wykonano 2035 prac porządkowych z terenu miasta Poznania, uprzątnięto skutki 552 kolizji drogowych oraz zebrano 1280 szt. martwych zwierząt i ptaków.
Z pozostałych zgłoszeń uporządkowano tereny o pow. 184,54 tyś m2  z których zebrano 73.440 kg odpadów.

MONITORING LOKALNY ŚRODOWISKA W REJONIE SKŁADOWISKA

 
Zakład prowadzi system kontrolno-pomiarowy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska i posiadanymi pozwoleniami.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonujemy badania monitoringowe wód podziemnych i powierzchniowych, wielkość opadu atmosferycznego, pomiar imisji biogazu i skład gazu składowiskowego, badanie składu powietrza, pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, badanie składu odprowadzanych z oczyszczalni wód ociekowych oczyszczonych, pomiar emisji hałasu, badanie ścieków opadowych, kontrola osiadania powierzchni.
 
Prowadzony monitoring środowiska naturalnego potwierdza, że sposób prowadzenia eksploatacji składowiska zabezpiecza przed zagrożeniem środowiska naturalnego.
 
                        NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W KONKURSACH I IMPREZACH TARGOWYCH

 Prowadzone działania w zakresie ochrony środowiska zostały nagrodzone w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”, w kategoriach Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku w podkategorii Firma Przyjazna Środowisku – tytuł Laureata i podkategorii Technologia Godna Polecenia –uzyskano przedłużenie znaku oraz w kategorii Promotor Ekologii – tytuł Laureata.
W dniach 27-30 października 2008 roku ZZO wziął udział w XX edycji targów POLEKO 2008 skierowanych do specjalistów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W trakcie trwania targów POLEKO 2008 ZZO został laureatem Konkursu Przeglądu Komunalnego o „Puchar Recyklingu” i otrzymał statuetkę w kategorii „Zielona Bateria” oraz wyróżnienie w kategorii „Edukacja Ekologiczna”. Założeniem konkursu o Puchar Recyklingu jest propagowanie i wdrażanie przedsięwzięć recyklingowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, promowanie działań w kierunku edukacji ekologicznej oraz rozpowszechnianie efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów.


Wersja do druku