• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Otwarcie kwatery P-3

Zakończenie realizacji kwatery P-3

na składowisku odpadów miasta Poznania w Suchym Lesie

 

            W najbliższy wtorek tj. 15.07.2008r. o godzi 12.00 na Składowisku Odpadów w Suchym Lesie nastąpi uroczyste otwarcie kwatery P-3. Wydarzenie to wpisane w obchody Roku Klimatu i Środowiska jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez Miasto Poznań i Zakład Zagospodarowania Odpadów. Na uroczystości otwarcia spodziewać możemy się przedstawicieli władz miasta, radnych Miasta Poznania, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  wójtów i burmistrzów z okolicznych gmin i miast oraz poznańskie media.

Nową kwaterę zaprojektowano i wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk. Zrealizowana kwatera P-3 spełnia wymagania ochrony środowiska w zakresie ochrony gleb, wód gruntowych i powierzchniowych, niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego.

Nowa kwatera zapewni bezpieczne i niezagrażające środowisku unieszkodliwianie odpadów pochodzących od mieszkańców Poznania i gminy Suchy Las.

Skarpy wewnętrzne i dno kwatery zabezpieczone są warstwami uszczelniająco-ochronnymi o łącznej grubości 0,6 m. Kwatera została zbudowana w miejscu, gdzie występuje naturalna gliniana bariera geologiczna. Po ukształtowaniu dna i obwałowań kwatery powierzchnia została pokryta warstwą wyrównawczą składającą się z piasku drobnego i średniego o grubości 10 cm. Następnie podłoże to przykryto bentomatą, czyli geokompozytem o bardzo niskiej przepuszczalności oraz folią uszczelniającą PEHD o gr. 2 mm. Folia zabezpieczona została geowłókniną syntetyczną, na której ułożono warstwę filtracyjno-ochronną, piaszczystą o gr. 0,5 m. Kwatera wyposażona została w system drenaży, który poprzez rurociągi zbiorcze, przepompownię i rurociąg tłoczny odprowadzać będzie powstający na kwaterze odciek do istniejącej na składowisku oczyszczalni odcieku. Całość obiektu otoczono pasem zieleni o szerokości 10 m. Do kwatery prowadzi droga dojazdowa z płyt żelbetowych oraz droga o nawierzchni tłuczniowej dla kompaktowa. Dla zapewnienia odpowiednich warunków do garażowania i serwisowania maszyn obsługujących kwaterę, wykonano wiatę dla sprzętu ciężkiego o powierzchni 234 m2.

Powierzchnia kwatery P-3 w obrysie skarp wewnętrznych (po grobli) wynosi 30 600 m2, pojemność przy założeniu max rzędnej składowania odpadów na poziomie 116,50 mnpm wynosi 370 629 m3. Obliczona pojemność zapewnia unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na okres około 3 lat, tj. od roku 2009 do roku 2012, przy założeniu ilości odpadów przyjmowanych na składowisko w ilości około 130 000 Mg/a. Całość zadania zamknęła się w kwocie 4,82 mln złotych netto i pochodziła ze środków budżetu miasta oraz ze środków pomocowych WFOŚiGW.

Dotychczasowa pojemność składowiska odpadów miasta Poznania w Suchym zwiększy się z  4 582 901 m3 do 4 953 530 m3 co zapewnieni dalszą możliwość przyjmowania i deponowania odpadów pochodzących od mieszkańców miasta Poznania i gminy Suchy Las.

 


Wersja do druku