• Wersja Polska
  • English Version
  • Deutsch Version
BIP mapa serwisu
szukaj
Rekultywacja kwatery P-3

Sprawozdanie z zadań wykonanych za 2007 rok

Eksploatacja składowiska odpadów m. Poznania

 

Składowisko w 2007 roku  przyjęło 133.471,30 Mg odpadów, z których unieszkodliwiono poprzez składowanie 105.814,30 Mg. Odzyskowi poddano 27.657,00 Mg  wykorzystując do celów technologicznych.

 

ZZO m. Poznania realizując zadania Urzędu Miasta Poznania, wdraża nowe sposoby postępowania z odpadami, powodującymi zmniejszanie strumienia odpadów trafiających na kwatery składowania odpadów.

ZZO w 2007r. kontynuowało selektywna zbiórkę surowców wtórnych na terenie m. Poznania

System segregacji surowców wtórnych przez mieszkańców Poznania pozwolił na zebranie i przekazanie do recyklingu:

makulatury - 736.450 kg

szkła białego i kolorowego – 719.920 kg

            opakowań z tworzyw sztucznych- 526.360 kg

które po doczyszczeniu i zbelowaniu, przygotowane są do transportu i sprzedaży, celem powtórnego wykorzystania,

2. Ze strumienia odpadów trafiających na składowisko wydziela się odpady wielkogabarytowe, np: stare meble, rozbiórkowa stolarka budowlana, itp., które rozdrabnia się, zdecydowanie zmniejszając ich objętość, a tym samym zwiększając chłonność składowiska.

W 2007r. na składowisko odpadów m. Poznania w Suchym Lesie trafiło 2.304,60 Mg odpadów wielkogabarytowych pozostałą część po rozdrobnieniu przekazano poza składowisko do unieszkodliwienia i wykorzystania. Pozostała rozdrobniona ilość została zdeponowana na eksploatowanej kwaterze składowiska w Suchym Lesie

3. W ramach "Programu selektywnej zbiórki odpadów w placówkach oświatowych" prowadzono w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych system zbiórki puszek aluminiowych oraz zużytych baterii. Większość placówek została również wyposażona w pojemniki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych. ZZO Kontynuował współpracę z Fundacją RECAL oraz Organizacją Odzysku REBA S.A zajmującą się odzyskiem zużytych baterii. Efektem wprowadzonego programu jest zebranie 463 kg puszek aluminiowych oraz oddane do odzysku i unieszkodliwienia 11.719 kg zużytych baterii.

4. Uruchomienie Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych pozwoliło zredukować ilość odpadów niebezpiecznych trafiających na składowisko o 68.387 kg.

5. Redukcję ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych uzyskaliśmy również dzięki wprowadzonemu systemowi zbiórki przeterminowanych leków. Wszystkie poznańskie apteki wyposażone są w specjalne pojemniki, do których mieszkańcy przynoszą swoje odpady w postaci leków. W 2007r. zebrano i dodano do unieszkodliwienia 7.887 kg przeterminowanych leków.

6. W ramach resocjalizacji pensjonariuszy więziennictwa Zakład organizuje prace porządkowe na terenie miasta Poznania i doczyszczania surowców wtórnych na terenie składowiska. Pensjonariusze wysprzątali teren m. Poznania o łącznej powierzchni 851.968 tyś m2 z którego wywieziono 151,0 Mg odpadów

 

Zakład zarządzając składowiskiem i wszystkimi znajdującymi się na nim obiektami i instalacjami systematycznie wnosi opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz odpady umieszczone na składowisku),wniesiona opłata wyniosła  1.745.813,68 zł.

 

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW

ZESPOŁU OCZYSZCZANIA WÓD ODCIEKOWYCH

 

Na terenie składowiska znajduje się oczyszczalnia wód odciekowych, która pracuje na zasadzie odwróconej osmozy (oczyszczanie wód odciekowych jest procesem czysto fizycznym, oddzielone składniki nie ulegają żadnym przemianom termicznym, chemicznym bądź biologicznym).

Wody odciekowe oczyszczone spełniają wszystkie wymagania nałożone przez Wojewodę Wielkopolski w pozwoleniu wodno-prawnym i wprowadzane są bez jakiejkolwiek szkody do środowiska naturalnego, tzn. do stawu znajdującego się na terenie składowiska.

  

EKSPLOATACJA OBIEKTÓW

INSTALACJI ODGAZOWYWANIA SKŁADOWISKA

I PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Odgazowanie składowiska jest wymogiem ekologicznym, polegającym na unieszkodliwianiu niebezpiecznego gazu składowiskowego (metanu), przynoszącym jednocześnie korzyści materialne. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby własne składowiska, a nadwyżka jej sprzedawana jest Zakładowi Energetycznemu.

Wyprodukowano 6.628.320,90 kWh energii elektrycznej,

unieszkodliwiając 4.308.408,59 m3 biogazu.

 W procesie produkcji energii elektrycznej powstaje jednocześnie energia cieplna z elektrociepłowni biogazowej, która wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń zaplecza techniczno- socjalnego składowiska oraz produkcji ciepłej wody użytkowej. Wykorzystanie 457,8 GJ energii cieplnej na składowisku pozwoliło na zwiększenie ilości energii elektrycznej sprzedanej do sieci elektroenergetycznej.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W MIEŚCIE.

 

W ramach realizacji zadań Urzędu Miasta Poznania Zakład prowadzi prace związane z interwencyjnym utrzymaniem czystości na terenie miasta, poprzez:

 1. Pogotowie Czystości, które przyjęło do realizacji 4535 zgłoszeń, od Straży Miejskiej i od Wydziału Ruchu Drogowego Policji, z terenu miasta Poznania, uprzątnięto skutki 739 kolizji drogowych oraz zebrano 1417 szt. martwych zwierząt i ptaków.

Z pozostałych zgłoszeń uporządkowano tereny o pow. 248,37 tyś mz których zebrano 88,70 Mg odpadów

MONITORING LOKALNY ŚRODOWISKA

W REJONIE SKŁADOWISKA

 

Zakład prowadzi system kontrolno-pomiarowy zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska i posiadanymi pozwoleniami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonujemy badania monitoringowe wód podziemnych i powierzchniowych, wielkość opadu atmosferycznego, pomiar imisji biogazu i skład gazu składowiskowego, pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, badanie składu odprowadzanych z oczyszczalni wód ociekowych oczyszczonych, pomiar emisji hałasu, badanie ścieków opadowych, kontrola osiadania powierzchni.

 

Prowadzony monitoring środowiska naturalnego potwierdza, że sposób prowadzenia eksploatacji składowiska zabezpiecza przed zagrożeniem środowiska naturalnego.

 

                        Nagrody i wyróżnienia w konkursach i imprezach targowych

 

 

WFŚiGW przyznał dotację w wysokości 50.000 zł, za zdobycie tytułu Laureata w VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego " Przyjaźni Środowisku" organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rp, w kategorii Technologia Godna Polecenia. Powyższa nagroda wykorzystana została na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: "Zakup tablic informacyjnych na ścieżkę edukacyjną oraz sprzętu do utrzymania zielenina składowisku" 

 

Prowadzony przez ZZO na terenie Poznania, system gospodarki odpadami nagrodzony został tytułem laureata VVI edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług "NAJLEPSZE W POLSCE". Zgodnej z regulaminem konkursu czytelnicy Głosu Wielkopolskiego , słuchacze Radia Merkury i użytkownicy internetu swoimi głosami zakwalifikowali ZZO do grona najlepszych usług oferowanych w Polsce.

 

W listopadzie odbyła się Gala Finałowa Pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Filmów i Reklam Ekologicznych EkoWizja. W konkursie, organizowanym przez stowarzyszenie MANKO, zostały pokazane etiudy ekologiczne nadesłane z całej Polski. ZZO wystartował w konkursie ze znanym już mieszkańcom Poznania filmem " Felka rady jak segregować odpady", za który otrzymał Dyplom za Walory Edukacyjne.

 


Wersja do druku